Find en tandlæge
Vi gør opmærksom på ny lovgivning angående tandblegning.

Dette betyder at kun tandlæger og deres medhjælp (se længere nede) kan udføre og sælge tandblegning. Det betyder at beyond tandlægeklinikker kan tilbyde 6% hydrogenperoxid til klinikblegning på 3 x 20 minutter. Beyond giver ligeledes mulighed for hjemmeblegning igennem tandlægeklinikken med 6% hydrogen peroxid. Hjemmeblegning foregår med Gemini Blegningsaccelerator. Tandlæger må stadigt anvende stærkere koncentration af peroxid hvis der foreligger en patalogisk diagnose, eller som led i en behandling (se længere nede). Tal med din tandlæge hvad han/hun kan gøre for dig.


Blegning – hvordan skal du forholde dig fremover?

Som Tandlægeforeningen før har orienteret om, er reglerne for brugen af tandblegning blevet ændret. Fremover er det kun forbeholdt tandlæger at blege tænder. Til gengæld må blegemidlerne til kosmetisk blegning maksimalt indeholde 6 % H2O2-aktivt stof. Det betyder, at det er slut med kosmetisk klinikblegning, som vi før har kendt det.

Som følge af et EU direktiv om kosmetisk tandblegning er der fra den 26. oktober 2012 kommet nye EUregler om mærkning og salg af blegeprodukter. Reglerne er implementeret i den danske Kosmetikbekendtgørelse, der bl.a. beskæftiger sig med blegning af tænder. Den ny EU-bekendtgørelse betyder, at blegemidler med en koncentration mellem 0,1 og 6 % hydrogenperoxid kun må sælges til - og distribueres af tandlæger, og den første anvendelsesperiode skal foregå under en tandlæges direkte opsyn.

Tandlægeforeningen har modtaget mange spørgsmål om konsekvensen af disse ændrede regler og vi holder løbende kontakt til Miljøstyrelsen og Sundhedsstyrelsen for at få styr på den måde, hvorpå lovgivningen vil blive håndteret i Danmark. Vi har senest ventet på Sundhedsstyrelsens vejledning om kosmetiske behandlinger, før vi har kunnet orientere om det på optimal vis.


Hvad er kosmetiske behandlinger?

Ved kosmetisk behandling er tale om operative indgreb eller andre behandlinger, hvor det kosmetiske hensyn udgør den afgørende indikation, og hovedformålet er at forandre eller forbedre udseendet. Operative indgreb og andre behandlinger, der har til hensigt at forandre eller forbedre udseendet, men som foretages på terapeutisk (medicinsk, psykiatrisk eller funktionel) indikation, falder derfor uden for disse regler.

Det vil bl.a. sige, at rekonstruktiv behandling, der foretages på grund af medfødt misdannelse eller på grund af forandringer opstået efter sygdom, traumer eller kirurgi, ikke er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om kosmetisk behandling. Det er ikke afgørende, om behandlingen betales af patienten selv eller af det offentlige system. Disse undtagelser skal man også være opmærksom på i relation til blegning. Kosmetisk behandling må ikke foretages på patienter under 18 år. (Som undtagelse til aldersgrænsen på 18 år er kosmetisk ortodonti).


Hvad er kosmetisk tandblegning?

Tandblegning med blegemidler i kosmetisk øjemed er et indgreb, hvor farvestoffer i tændernes yderste lag fjernes, så tænderne lysnes. Tandblegning med tandblegemidler, der indeholder 0,1 til max 6 % hydrogenperoxid (ca. det samme som 18% Carbamidperoxid), må i kosmetisk øjemed alene udføres af tandlæger i henhold til bekendtgørelse nr. 422 af 4. maj 2006 om kosmetiske produkter. Tandblegning med laser, i klasse 3B eller 4, og andre metoder, der er at ligestille hermed, må i kosmetisk øjemed alene udføres af tandlæger med dokumenterede, relevante kvalifikationer. Tandlæger, der udfører tandblegning med blegemidler skal ikke registreres i Sundhedsstyrelsen i modsætning til andre behandlere, som udfører andre kosmetiske behandlinger.


Hvilke regler gælder for brug af medhjælp ved blegning?

Den første gang i et behandlingsforløb med tandblegning kan tandlægen kun anvende medhjælp under direkte opsyn af tandlægen, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 4. maj 2006 om kosmetiske produkter. Behandlingen kan herefter foregå på tandklinikken eller hjemme. Man kan fint anvende medhjælp ved aftrykstagning til skinner og fremstilling af disse. Ved brug af blegeskinner første gang skal patienten ikke sidde fysisk på klinikken, men have forvist behandlingen af tandlægen, som Tandlægeforeningen tolker det. Når en autoriseret sundhedsperson fx tandlæger benytter medhjælp, skal tandlægen være knyttet til klinikken på en sådan måde, at den pågældende har den nødvendige indflydelse på behandlingen. Den autoriserede sundhedsperson skal endvidere udarbejde skriftlige instrukser for de opgaver, som medhjælpen skal udføre, der indebærer en risiko for patientsikkerheden.


Tandblegemidler – hvad må jeg bruge?

Fra den 31. oktober 2012 må tandlæger kun anvende blegeprodukter med koncentrationer mellem 0,1-6 % Hydrogenperoxid, hvis der er tale om kosmetisk tandblegning. Produkterne skal være mærket som kosmetiske produkter, og de må kun anvendes/forhandles af tandlæger. Der er ikke fremkommet entydige oplysninger på, hvorledes de enkelte lande i EU vil håndtere dette og hvordan producenterne skal forholde sig. Som tandlæge er det vigtigste, at du ikke overskrider de maksimale 6 % H2O2 i dine behandlinger. Hvis man ser på litteraturen, skal der anvendes en koncentration på minimum 3 % H2O2 for at opnå en effekt. Som autoriseret sundhedsperson kan Tandlæger fortsat anvende de materialer, de ønsker til behandling af deres patienter, herunder også blegemidler, hvis der er en indikation for dette. Men det kræver en diagnose, og ifølge Sundhedsstyrelsen må denne ikke udelukkende være kosmetisk betinget.

Tandlægeforeningen har fået mange spørgsmål til, om der findes liste over relevante diagnoser, som kan anvendes til blegning med højre koncentrationer end 6 % - og det gør der ikke. Men misfarvninger, som skyldes tilstande såsom dental fluorose, emajehypoplasier, amelogenesis imperfecta, traumer, følger af tetracyclinbehandling, eller patologiske tilstande – er ikke at betragte som kosmetiske indikationer.I sådanne tilfælde kan blegningen betragtes som eneste behandling eller som en del af en større behandlingsplan.
08/13-2013: BEYOND Dental & Health at FIME 2013
15/07-2013: BEYOND participated in "Fashion & Health Sanya Festival”
08/07-2013: BEYOND Dental & Health at INPEX
08/07-2013 BEYOND Dental & Health at the 2013 Sino Dental Conference
 
20/03-2013 BEYOND Dental & Health at IDS 2013
08/13-2013: BEYOND Dental & Health at Dental Congress of the Caribbean
15/07-2013: BEYOND Dental & Health at AEEDC Dubai 2013
26/10-2012: Ny lovgivning i Danmark